CAP.6 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1.      Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate

 • Orașul ………..  (OPERATORUL)ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţiile legale solicitate, precum şi orice notificări şi comunicări (în situaţia exercitării drepturilor de care beneficiază potrivit legii) referitoare la prelucrare, într-o forma concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
 • Orașul …………………  facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate.
 • Orașul ………………..  furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri prin care îşi exercită drepturile de care beneficiază în baza legii, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.
 • Orașul ……………… informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
 • Daca nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.
 • Informaţiile furnizate în temeiul legislaţiei specifice şi orice comunicare şi orice măsuri luate în baza exercitării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, persoana vizată, sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
  • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
  • fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

 • În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea prin intermediul căreia îşi exercită drepturile de care beneficiază, potrivit legii, persoana vizată, operatorul poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
 • Informaţiile care urmează sa fie furnizate persoanelor vizate în temeiul legislaţiei specifice, pot fi furnizate în combinaţie cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod uşor vizibil, inteligibil şi clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea trebuie să poată fi citite automat.

6.1.9. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legislaţia specifică şi de prezentul Regulament, persoanele vizate se pot adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul Orașului Săliștecu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: ………….  sau la următoarea adresă de corespondenţă: Orașul …………………………., Orașul ……………………  poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

6.2.      Dreptul la informare

6.2.1.1. În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, Orașul Săliște,  în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate următoarele informaţiile:

6.2.1.   Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoana vizată

 1. identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
  1. datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
  1. scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
  1. interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, după caz;
  1. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
  1. dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului UE si al Zonei Economice Europene şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie sau, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

6.2.1.2. În plus, faţă de informaţiile menţionate anterior, în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:

 1. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 2. existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
 3. atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 4. dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;
 5. dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
 6. existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

6.2.1.3. În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de aceasta prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante;

6.2.1.4. Prevederile precedente nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

6.2.2.   Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată

6.2.2.1  În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, Orașul ……………furnizează persoanei vizate următoarele informaţii:

 1. identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
  1. datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
  1. scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
  1. categoriile de date cu caracter personal vizate;
  1. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
  1. dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului UE şi al Zonei Economice Europene şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie sau, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

6.2.2.2. Pe lângă informaţiile menţionate anterior, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:

 1. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
  1. interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, după caz;
  1. existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
  1. atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
  1. dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
  1. sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
  1. existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

6.2.2.3. Operatorul furnizează informaţiile menţionate anterior:

 1. într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
  1. dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
  1. dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

6.2.2.4. În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de aceasta prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.

6.2.2.5 Prevederile precedente nu se aplică dacă şi în măsura în care:

 1. persoana vizată deţine deja informaţiile;
  1. furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute de lege, sau în măsura în care obligaţia furnizării informaţiilor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective. În astfel de cazuri, operatorul ia masuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;
  1. obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intra operatorul şi care prevede masuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
  1. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.

6.2.3.   Informarea persoanelor vizate în contextul activităţilor specifice Orașului ………….

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a Orașului…….. inclusiv derulării raporturilor de muncă, activităţii comerciale/contractuale şi /sau participării la târgurile, expoziţiile şi/sau alte evenimente specializate, emiterea actelor administrative și aducerea la cunoștiința publică a conținutul acestora, răspunsul la petiții și diferite solicitări, eliberarea adeverințelor,avizelor, autorizațiilor precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, elementele de conţinut ale Notelor de Informare, ale clauzelor contractuale şi ale celorlalte instrumente de informare referitoare la protecţia datelor personale sunt  stabilite/actualizate, pe baza legislaţiei specifice,  informarea persoanelor vizate se poate realiza, de către Responsabilul cu protecţia datelor din cadrul Orașului Sălișteşi aprobate în prealabil de către conducerea Orașului …………….

6.3.      Dreptul de acces al persoanei vizate

 • Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
  • scopurile prelucrării;
  • categoriile de date cu caracter personal vizate;
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţari terţe sau organizaţii internaţionale;
  • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;
  • existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  • dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
  • existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizata şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate, prevăzute de lege referitoare la transfer.
 • Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
 • Dreptul de a obţine o copie menţionată anterior nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în Anexa nr. 10.

6.4.      Dreptul la rectificare

Persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în Anexa nr. 11.

6.5.      Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

 • Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizata îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
 • persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării, în cazul prelucrării în scop de marketing direct;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se afla operatorul;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate în legislaţia specifică.
 • Alineatele anterioare nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
  • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
  • pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este investit operatorul;
  • din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
  • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorica ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ştergere este susceptibil să facă imposibilă sau sa afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în Anexa       nr. 12.

6.6.      Dreptul la restricţionarea prelucrării

 • Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată conform prevederilor anterioare, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
 • O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

6.7.      Obligaţia de notificare cu privire la rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

6.8.      Dreptul la portabilitatea datelor

 • Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
 • prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ştergerea datelor. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este investit operatorul.
 • Dreptul la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

6.9.      Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

6.9.1.   Dreptul la opoziţie

6.9.1.1. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se afla, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează ca are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

6.9.1.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

6.9.1.3 În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

6.9.1.4. Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul la opoziţie menţionat este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.

6.9.1.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

6.9.2.   Procesul decizional automatizat, crearea de profiluri

6.9.2.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

6.9.2.2. Prevederile anterioare nu se aplică în cazul în care decizia:

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;
  1. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  1. are la baza consimţământul explicit al persoanei vizate.

6.9.2.3. În cazurile în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate, operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

6.9.2.4. Deciziile menţionate anterior nu au la baza categoriile speciale de date cu caracter personal, cu excepţiile prevăzute de lege (ex: persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

Celelalte capitole din Regulamentul general GDPR se regasesc pe blog in articole individuale.