CAP. 5 REGULI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1.      Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal

 • Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viata sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
 • Prevederile anterioare nu se aplica în următoarele situaţii:
 • când persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că interdicţia prevăzută anterior să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate;
 • când prelucrarea este necesara în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanţii adecvate pentru drepturile fundamentale şi interesele persoanei vizate;
 • cândprelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizata se afla in incapacitate fizica sau juridica de a-şi da consimţământul;
 • cândprelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor lor legitime şi cu garanţii adecvate de către o fundaţie, o asociaţie sau orice alt organism fără scop lucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foştii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale şi că datele cu caracter personal sa nu fie comunicate terţilor fără consimţământul persoanelor vizate;
 • cândprelucrarea se refera la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
 • când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau ori de câte ori instanţele acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare;
 • când prelucrarea este necesara din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri corespunzătoare şi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate;
 • când prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitaţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical şi sub rezerva respectării condiţiilor şi garanţiilor prevăzute de lege; datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopurile menţionate anterior în cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un profesionist supus obligaţiei de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naţionale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea, unei obligaţii de confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naţionale competente.
 • cândprelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate şi specifice pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, în special a secretului profesional; sau
 • când prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri corespunzătoare şi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate.

5.2.      Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală

Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric personal – CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.) vor fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii persoanelor vizate şi prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.

Prin legislaţia naţională  se  pot detalia condiţiile specifice de prelucrare a unui număr de identificare naţional sau a oricărui alt identificator cu aplicabilitate generală. În acest caz, numărul de identificare naţional sau orice alt identificator cu aplicabilitate generală este folosit numai în temeiul unor garanţii corespunzătoare pentru drepturile şi libertăţile persoanei vizate.

5.3.      Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni

Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni sau la masuri de securitate conexe se efectuează numai sub controlul unei autorităţi de stat sau atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de legislaţia naţională care prevede garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate. Orice registru cuprinzător al condamnărilor penale se tine numai sub controlul unei autorităţi de stat.

5.4.      Prelucrarea care nu necesită identificarea

 • În cazul în care scopurile pentru care Orașul ………..(operatorul) prelucrează date cu caracter personal nu necesită sau nu mai necesită identificarea unei persoane vizate de către operator, operatorul nu are obligaţia de a păstra, obţine sau prelucra informaţii suplimentare pentru a identifica persoana vizata în scopul unic al respectării legislaţiei specifice.
 • Daca, în cazurile menţionate anterior, operatorul poate demonstra ca nu este în măsura să identifice persoana vizata, operatorul informează persoana vizată în mod corespunzător, în cazul în care este posibil. În astfel de cazuri, prevederile legale privind dreptul de acces, de rectificare, de ştergere, la restricţionarea prelucrării,  dreptul la portabilitatea datelor nu se aplica, cu excepţia cazului în care persoana vizată, în scopul exercitării drepturilor sale menţionate anterior, oferă informaţii suplimentare care permit identificarea sa.

5.5.      Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video

Orașul Săliște, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate.

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal:

a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei sau

b) chiar daca nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului)

Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se realizează numai de către persoane autorizate de Orașul Săliște

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Orașul Săliște şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi ai Orașului ……., organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de Orașul ………….

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg.

Persoanele vizate, respectiv angajaţii, clienţii/potenţialii clienţi, vizitatorii şi alte persoane care intră în sediul Primăriei Orașului ……………………………………………………………………………, sunt informate în legătură cu prelucrarea datelor personale prin intermediul sistemelor de supraveghere video.

Informările în cauză, precum şi indicatoarele de marcare a existentei sistemului de supraveghere video vor fi aplicate în locurile unde sunt amplasate camere de supraveghere video-CCTV.

5.6.      Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă

 • Prin lege sau prin acorduri colective, se pot prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protecţia drepturilor şi a libertăţilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor în contextul ocupării unui loc de muncă, în special în scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligaţiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionării, planificării şi organizării muncii, al egalităţii şi diversităţii la locul de muncă, al asigurării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, al protejării proprietăţii angajatorului sau a clientului, precum şi în scopul exercitării şi beneficierii, în mod individual sau colectiv, de drepturile şi beneficiile legate de ocuparea unui loc de muncă, precum şi pentru încetarea raporturilor de muncă.
 • Aceste norme includ măsuri corespunzătoare şi specifice pentru garantarea demnităţii umane, a intereselor legitime şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce priveşte transparenţa prelucrării, transferul de date cu caracter personal în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună şi sistemele de monitorizare la locul de muncă.

5.7.      Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Orașul ……………, doar cu consimţământul persoanelor vizate expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat (anexa nr. 15), în anumite cazuri, cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), , efectuarea de comunicări  , inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al Orașului …….., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Orașului ……………, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care persoana vizată va dori ca datele cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de Orașul …………….., poate solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea Orașului ……………

Gasiti celelalte capitole din Regulamentul General GDPR pe blog, in articole individuale.

REGULI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL- Regulament GDPR