CAP. 4 CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE ŞI CONDIŢIILE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL

 • În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul expres, neechivoc, liber şi informat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
 • În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii scrise care se refera şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentata într-o forma care o diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o forma inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.
 • Persoana vizata are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizata este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
 • Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cat mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiţionata sau nu de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract.
 • La nivelul Orașului ……… ca Operator de date personale, consimţământul persoanelor vizate este acordat :
 • în cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal;
 • în situaţia încheierii unor contracte cu partenerii de afaceri, exclusiv în situaţia în care prelucrarea datelor personale se face în scop de marketing direct (furnizarea de informaţii despre serviciile, evenimentele şi manifestările expoziţionale ale Orașului Săliște)
 • în situaţia în care se solicită adeverințe, certificare, autorizații, avize ,
 • în situaţia înregistrării debitelor, amenzilor, declarațiilor de impunere, a contractelor de închiriere/comodat
 • În cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal, Specialistul de Resurse Umane / Secretar , Orașul Săliște va solicita acordarea consimţământului de către potenţialul angajat prin semnarea de către acesta a unei Note de Informare prin care declară că a fost informat în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Orașului ………….. precum şi în legătură cu drepturile de care beneficiază, potrivit legislaţiei specifice. Notele de Informare se vor păstra distinct în evidentele Specialistului de Resurse Umane.
 • În situaţia în care conducerea Orașul …… decide prelucrarea în scop de marketing direct, respectiv furnizarea către partenerii contractuali  a unor informaţii despre serviciile, evenimentele şi manifestările expoziţionale ale Orașului ………… etc., entităţile funcţionale/persoanele derulatoare/responsabile de contract vor avea în vedere în mod obligatoriu exprimarea consimţământului în scopul menţionat anterior de către persoana vizata, prin bifarea unei căsuţe dedicate din contract. Lipsa consimţământului conduce la imposibilitatea prelucrării în scop de marketing direct.
 • Entităţile funcţionale/persoanele derulatoare/responsabile de contract, precum şi cele responsabile de operaţiunile de marketing direct (inclusiv serviciile aferente IT) vor avea în vedere în mod obligatoriu consimţământul exprimat în acest sens de către persoana vizată, pentru evitarea unor situaţii de neconformare faţă de prevederile legale privind protecţia datelor personale.
 • Daca prelucrarea datelor personale se bazează pe consimţământ, prelucrarea datelor unui copil este legală daca acesta are cel puţin vârsta de 16 ani. Daca copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului. Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri dacă titularul răspunderii părinteşti a acordat sau a autorizat consimţământul, ţinând seama de tehnologiile disponibile. Aceste dispoziţii nu afectează dreptul general al contractelor aplicabil în statele membre UE, cum ar fi normele privind valabilitatea, încheierea sau efectele unui contract în legătură cu un copil.

CAP. 4 CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE ŞI CONDIŢIILE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL- regulament GDPR

Celelalte capitole se gasesc pe blog