ROMÂNIA

JUDEȚUL ……

COMUNA …………..

PRIMAR

DISPOZIȚIA  NR. ……….DIN

pentru desemnarea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal

la nivelul Primăriei comunei ……………., județul ……………………….. , primarul comunei …………………, județul………………,

Având în vedere prevederile:

– Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

– Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE,

În temeiul dispozițiilor art. 63, art.68, art.115 alin.1 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


DISPUNE:

              Art.1. (1) Începând cu data prezentei dispoziții se desemnează ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei comunei …………………….., doamna/domnul  ……………………, având funcția de secretar, care va duce la îndeplinire obligațiile stabilite în legislația aplicabilă protecției datelor personale.

          (2) Fișa postului doamnei/domnului……………….a va fi suplimentată cu atribuțiile cuprinse în Regulamentul nr. 2016/679, astfel:

a)  informarea și consilierea conducerii instituției, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la obligațiile care le revin in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 si a dispozițiilor legislației naționale referitoare la protectia datelor;

b)  monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, a dispozitiilor legislatiei nationale referitoare la protectia datelor si a politicilor/procedurilor interne ale  instituției în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum si auditul aferent;  

c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul nr. 2016/679.

d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultare prealabilă menționată la art.36 din Regulamentul 2016/679.

f) de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

          (2) În exercitarea atribuțiilor stabilite în Regulamentul nr. 2016/679, responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern și este responsabil direct în fața Primarului comunei ………………… pentru realizarea acestor atribuții.

          Art.2- Dispoziția se va comunica instituțiilor și persoanelor interesate, și se va aduce la cunoștință publică prin afișaj și publicare pe site-ul instituției.

Emisă în ………………… la data de  ……………

     PRIMAR                                                                                    AVIZAT

……………………….                                                                         SECRETAR

                                                                                                  ……………………..