Model cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

CĂTRE:

Primăria ………………………………………

Strada………………………………………

Judeţul ………………………………………

România

Subsemnatul/ Subsemnata …………………………………………………………….. ( numele şi prenumele) 

cu domiciliul/reşedinţa în ……………………………..str……………………………………….nr………….

bl……sc……ap… , judeţul………..telefon………………….(opţional) adresa de e-mail……………………

în temeiul art.20 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

vă rog să dispuneţi măsurile pentru transmiterea ( portabilitatea) datelor cu caracter personal care mă privesc……………………………………………………………………………………………..1, către

operatorul ………………………………………………..2, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile luate potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea adresă………………………………………………………….

sau la adresa de poştă electronică………………………………………………………………………………

Data:                                                                                                                                   Semnătura,

1.- se enumără datele cu caracter personal vizate

2- se precizează numele operatorului