MODEL DE CERERE  PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZIȚIE

CĂTRE:

Primăria ………………………………………

Strada………………………………………

Judeţul ………………………………………

România

Subsemnatul/ Subsemnata …………………………………………………………….. ( numele şi prenumele) 

cu domiciliul/reşedinţa în ……………………………..str……………………………………….nr………….

bl……sc……ap… , judeţul………..telefon………………….(opţional) adresa de e-mail……………………

în temeiul art.21 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

vă rog să dispuneţi măsurile pentru a înceta prelucrarea datelor personale care mă privesc ……………………

………………………………………………………………………………………………………………..1

din următoarele motive:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………2.

Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere:

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile luate potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea adresă………………………………………………………….

sau la adresa de poştă electronică………………………………………………………………………………

Data:                                                                                                                                   Semnătura,

1.- se enumără datele cu caracter personal vizate

2- se enumără motivele întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară

Model cerere pentru executarea dreptului la opoziție