Model cerere pentru exercitarea dreptului de accesGDPR

CĂTRE:

Primăria ………………………………………

Strada………………………………………

Judeţul ………………………………………

România

Subsemnatul/ Subsemnata …………………………………………………………….. ( numele şi prenumele) 

cu domiciliul/reşedinţa în ……………………………..str……………………………………….nr………….

bl……sc……ap… , judeţul………..telefon………………….(opţional) adresa de e-mail……………………

în temeiul art.15 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

vă rog să –mi comunicaţi dacă  datele  personale care mă privesc ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..1,

au fost prelucrate sau nu în cadrul instituţiei dumneavoastră.

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016,  la următoarea adresă ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

sau la adresa de poştă electronică………………………………………………………………………………

Data:                                                                                                                                   Semnătura, 1.- se enumără datele cu caracter personal vizate