În perioada 18.02.-18.08.2018, unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban pot depune cereri de accesare de fonduri pentru proiecte de iluminat public prin Programul Operational Regional.

Cererile de finanțare se fac cu ajutorul aplicaţiei electronice MySMIS, disponibilă la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis. Data deschidere apel de proiecte: 19.01.2018.

Alocarea financiară totală a programului este de aproximativ 96.000.000 euro.

Valoarea eligibilă a unei cereri de finanţare se încadrează între 100.000 si 5.000.000 euro.

Săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management a P.O.R. a aprobat versiunea finală a Ghidului specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și OR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public

Membrii CNRI pot găsi mai jos:

– Ghidul în forma finală (disponibil la adresa http://www.inforegio.ro/ro/65-news-ro/970-ghidul-specific-aferent-apelurilor-de-proiecte-axa-prioritar%C4%83-3,-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-3-1,-opera%C8%9Biunea-c-%E2%80%93-iluminat-public-a-fost-aprobat.html);

Câteva dintre programele operaționale și prioritățiile de investiții sunt:

  • POR- Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor prin Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
  • POR- Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică prin iluminatul public inteligent.
  • POR- Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.
  • POC- Proiecte de investiții pentru instituțiile publice (infrastructură).
  • POC- Consolidarea aplicațiilor TIC- pentru e-guvernare, e-educație, e-sănătate, e-incluziune și e-cultură (creșterea gradului de utilizare a internetului) în autoritățile publice precum și îmbunătățirea infrastructurii sistemelor TIC.
  • POCA- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari (transparență).
  • POCA- Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe.