Implementarea sistemului de control intern managerial este o măsură necesară în contextul în care autoritățile contractante administrează pe de o parte fondurile publice alocate acestora, iar pe de alta patrimoniul public aflat în gestiunea lor.

Din această perspectivă este evident că, în absența unui sistem de control intern managerial nu se poate asigura în mod rezonabil eficiența, eficacitatea și economicitatea operațiunilor derulate la nivelul entitităților publice.

Controlul intern managerial este un proces dinamic și integrat de adaptare permanentă a instituției publice la schimbările din mediul extern. Managementul și personalul de la toate nivelele trebuie să fie implicat în procesul de gestionare a riscurilor, astfel încât să existe un anume grad de certitudine asupra atingerii obiectivelor instituționale.

Activitatea de control este un mijloc de analiză a activităților instituției, adoptare și aplicare a unui nou tip de management intern care se asociază frecvent cu activitatea de cunoaștere, permițând astfel managementului să coordoneze activitățile din cadrul organizației într-un mod eficient.

Controlul intern este privit ca funcție managerială și nu ca operațiune de verificare. Prin exercitarea funcției de control, conducerea constată abaterile rezultate de la obiectivele stabilite, analizează cauzele și dispune măsurile corective sau preventive care se impun. Acesta nu este doar o noțiune generală, o doctrină sau o multitudine de rapoarte şi tabele de completat, ci un ansamblu de metode, prin care poate fi condusă o entitate publică, valorificând cele mai indicate posibilităţi de organizare a activităţilor desfăşurate.

Controlul intern este un proces în continuă transformare, care își adaptează permanent instrumentele și tehnicile la schimbările survenite în cultura organizației. Controlul nu este un scop în sine, ci un mijloc.

Rolul controlului este să confirme așteptările managementului prin utilizarea unor procedee, tehnici și instrumente specifice.

Conducătorul autorităţii trebuie să asigure proiectarea și implementarea unui  sistem  de  control  intern  managerial care să fie proporţional cu necesităţile  entităţii  publice, precum  și monitorizarea  modului  de  funcționare  a acestuia, intervenind pentru redimensionarea corectă a sistemului astfel organizat, ori de câte ori o atare măsură devine necesară. În acest sens, Primarul inițiază hotărârea privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate, iar Consiliul Local o aprobă.De regulă, organigrama aparatului de specialitate se aprobă la începutul anului calendaristic pentru anul în curs, în strânsă corelație cu bugetul aprobat.